# Python - 統計模組(statistics)


1.mean


import statistics as stat

data = [1, 6, 16, 25, 29]
# 平均數
result = stat.mean(data)
print(f"平均:{result}")

2.median


import statistics as stat

# 中位數(會排除較極端的數字:100)
data = [1, 2, 3, 4, 5, 8, 100]
result = stat.median(data)
print(f"中位數:{result}")

3.stdev


import statistics as stat

# 標準差
data = [1, 2, 3, 4, 5, 8, 100]

result = stat.stdev(data)
print(f"標準差:{result}")

data = [101, 102, 103, 124, 105, 108, 100]
result = stat.stdev(data)
print(f"標準差:{result}")


簡單來說,標準差是一組數值自平均值分散開來的程度的一種測量觀念。

一個較大的標準差,代表大部分的數值和其平均值之間差異較大;一個較小的標準差,代表這些數值較接近平均值。

以下兩組數字平均值都是7,但第二個集合具有較小的標準差。


import statistics as stat

data1 = [0, 5, 9, 14]
data2 = [5, 6, 8, 9]
print("計算平均數")
print(f"data1 平均數:{stat.mean(data1)}")
print(f"data2 平均數:{stat.mean(data2)}")

print("計算標準差")
print(f"data1 標準差:{stat.stdev(data1)}")
print(f"data2 標準差:{stat.stdev(data2)}")

#Python


Related Posts

Nuxt 重載時不斷轉圈問題

Nuxt 重載時不斷轉圈問題

到底什麼是建構函式?  我不知道

到底什麼是建構函式? 我不知道

D23_繼續第三週解題

D23_繼續第三週解題


Comments